Especificacións metodolóxicas de ofertas de emprego


Para a caracterización e definición da información contida no apartado de ofertas de emprego, elaborouse este espazo de axuda e orientación ao usuario da páxina web.


1.- ¿Qué é unha oferta de emprego nesta aplicación?

Unha oferta de emprego é o documento administrativo presentado por empresas e organismos públicos e privados, rexistrada nas oficinas de emprego ou nos centros colaboradores do Servizo Galego de Colocación durante o período de referencia, para a súa xestión e cobertura cos demandantes máis idóneos.


2.- Bases de datos

A información contida neste punto foi elaborada a partir da base de datos de ofertas rexistradas no Servizo Público de Emprego de Galicia.


3.- Consultas

As consultas de ofertas son as distintas agrupacións de datos que se poden realizar para caracterizar a información. Deberanse establecer criterios espaciais e temporais do seguinte xeito:


4.- Observacións

En relación co conxunto das consultas que configuran a información de ofertas de emprego, hai que destacar estas especificacións de carácter xeral: