Accesibilidade

Validacións

Este sitio web foi validado de acordo coas ferramentas e directrices de accesibilidade do nivel doble A para o contido da Web 1.0 do W3C-WAI ( www.w3.org ) e coas directrices XHTML 1.0 Strict.

Teclas de acceso rápido (Accesskey)

Unha das opcións de accesibilidade activas neste sitio web son as teclas de acceso rápido ou Accesskey. Tomáronse como referente as teclas de acceso rápido de uso máis común:

O uso e activación concretos dos atallos de teclado depende do navegador ou axente do usuario. Os máis habituais usan as seguintes combinacións de teclas:

Aspecto visual e deseño

Neste sitio web faise un uso intensivo das follas de estilo (css), coa fin de separar o contido da presentación. Púxose coidado en que as páxinas sexan lexibles en navegadores que non comprenden as devanditas follas de estilo.

Os tamaños de letra son sempre relativos. Isto permite que a persoa que vexa as páxinas varíe o tamaño de letra, se así o desexa, mediante as ferramentas do navegador. Así, en Internet Explorer isto se acada con "Ver - Tamaño de texto", en Opera, con "Ver - Escala", en Netscape 7 con "Ver - Zoom del texto".

As imaxes dispoñen de etiquetas descritivas e no deseño das páxinas non se empregan táboas. Estas só se usan para amosar datos que así o requiren. Non se emprega a cor coma único criterio para distingui-la información. Así facilítase a accesibilidade para as persoas con dificultades para distingui-las cores e para as que empregan dispositivos non visuais.

Compatibilidade con múltiples navegadores de Internet

Nos traballos feitos pata que este sitio web sexa accesible, coidáronse á súa vez, que tanto a súa funcionalidade como a súa aparencia visual sexan moi semellantes, por no dicir iguais, para calquera dos navegadores de Internet que máis se usan hoxe. En concreto coidouse a presentación para os navegadores:

¿Qué é a Accesibilidade Web?

A accesibilidade Web significa que persoas con algún tipo de discapacidade van poder facer uso da Web. A accesibilidade Web engloba moitos tipos de discapacidades, incluíndo problemas visuais, auditivos, físicos, cognitivos, neurolóxicos e da fala. Ó falar de accesibilidade Web se está facendo referencia a un deseño Web que vai permitir que estas persoas poidan percibir, entender, navegar e interactuar coa Web, aportando a súa vez contidos.

Pero a accesibilidade Web beneficia tamén a organizacións e a personas sen discapacidade. Por exemplo, un principio básico da accesibilidade Web é a flexibilidade co obxetivo de satisfacer diferentes necesidades, situacións, e preferencias. Esta flexibilidade vai a beneficiar a todas aquelas personas que usan a Web, incluindo personas que non teñen ninguna discapacidade pero que, debido a determinadas situacións, teñen dificultades para acceder á Web (por exemplo, unha conexión lenta), tamén estaríamos a falar de aquelas persoas que sofren unha incapacidade transitoria (por exemplo, un brazo roto), e de persoas de idade avanzada.

En resumo: falar de Accesibilidade Web é falar dun acceso universal á Web, independentemente do tipo de hardware, software, infraestructura de rede, idioma, cultura, localización xeográfica e capacidades dos usuarios.