METODOLOXÍA DE "A MIÑA PROFESIÓN"

ÍNDICE

1.- INTRODUCIÓN

2.- NOTAS METODOLÓXICAS DA BUSCA

Busca por palabra clave

Busca por familia

Busca por grupo ocupacional

3.- METODOLOXÍA DO PUNTO DE MERCADO LABORAL

Contratación

Paro rexistrado

4.- METODOLOXÍA DO PUNTO "PERFÍS PROFESIONAIS"

Xustificación da metodoloxía a seguir

Proceso metodolóxico

1.- INTRODUCIÓN

A aplicación web A MIÑA PROFESIÓN é unha ferramenta interactiva de carácter técnico e divulgativo que contén información integral sobre as ocupacións que conforman o Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego.

A creación da Miña Profesión dá resposta a varias das funcións prioritarias para o Instituto Galego das Cualificacións: proporcionar información sobre a evolución da demanda e contratación das ocupacións no mercado de traballo galego, establecer unha metodoloxía que identifique as competencias profesionais estruturando estes resultados nuns perfís profesionais fundamentados no Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais e establecer, deste xeito, unha formación relacionada que acredite unha profesionalización que facilite a busca de traballo.

O atributo esencial da ferramenta é o seu carácter integrador, entendido como instrumento compilador de información das profesións que conforman o mercado laboral. Reúne desde datos cuantitativos do mercado laboral amplamente desagregados, procedentes da explotación das bases de datos de contratación e paro rexistrado, ata outra información máis heteroxénea e diversa, cun carácter menos cuantitativo, sobre o perfil profesional das ocupacións e a formación asociada.

Cabe destacar a introdución dun sistema de información xeográfico deseñado para tal efecto, que completa a información do "MERCADO LABORAL" nos aspectos territoriais.

Esta aplicación inclúe todas as ocupacións a oito díxitos (nivel máximo de desagregación) que contén a táboa de ocupacións utilizada para a intermediación polos Sistemas públicos de emprego (clasificación SISPE). Esta clasificación, respecta a CNO-11 (Clasificación Nacional de Ocupacións, ano 2011) a catro díxitos. A publicación desta nova clasificación no Real Decreto 1591/2010, de 26 de novembro, supón un corte na serie de datos de contratos e paro polo que se reinician as series dende xaneiro de 2011.

A interactividade da aplicación é tamén un obxectivo importante, xa que A Miña Profesión non pretende impoñer un punto de vista unidireccional sobre a complexa realidade que envolve as ocupacións. Por este motivo, invítase os usuarios a facer uso habitual do punto "axúdenos a mellorar", para que entre todos poidamos completar no detalle a aplicación, dado que é imposible afondar en todas as ocupacións coa mesma intensidade e coñecemento.

2.- NOTAS METODOLÓXICAS DA BUSCA

A selección dunha profesión concreta é a primeira actividade que se ten que realizar ao acceder á Miña Profesión. A partir desta selección poderase ter acceso á información específica que figura na web sobre ela: datos do mercado laboral, perfil profesional ou formación.

Desenvolvéronse tres formas de busca diferentes para posibilitar o acceso diferencial segundo o tipo de usuario: "busca por palabra clave", "busca por familia" e a "busca por grupo ocupacional".

A través da busca accédese ás distintas ocupacións a oito díxitos da clasificación CNO-SISPE.

Busca por palabra clave

Este tipo de busca deseñouse a partir das palabras que identifican as profesións na clasificación SISPE.

AXUDA PARA A BUSCA POR PALABRAS CLAVE

A busca por palabra clave integrada actualmente na Miña Profesión realízase a través de dous sinxelos pasos. Primeiramente, o usuario escribe o nome da profesión que lle interesa no espazo asignado para tal fin. A mellor opción para atopar dun xeito doado a ocupación consiste en escribir soamente a raíz da palabra que se pretende buscar; desta forma optimízanse os posibles problemas orixinados pola utilización dun diferente xénero ou derivados da palabra que poidan figurar nas denominacións sistematizadas do SISPE. Despois, deberá optar entre dous camiños posibles: "algunha palabra" ou "todas as palabras", pulsando o botón correspondente. En caso de que o usuario escriba unha palabra ou anaco de palabra, é indiferente o botón elixido, dado que "algunha palabra" implica a totalidade das palabras. Non obstante, no caso de escribir dous ou máis anacos ou palabras individuais, ao seleccionar "algunha palabra", a aplicación fai unha busca por todas e cada unha das palabras; pola contra, ao optar por "todas as palabras", soamente sairán en pantalla aquelas ocupacións que conteñan todos os termos da selección. Polo tanto, en caso dunha selección múltiple de palabras, a elección dos botóns implicará unha opción de busca máis afinada ou máis ampla de ocupacións.

Unha vez mostrados os resultados da busca no espazo amarelo, o usuario, cun simple clic, poderá seleccionar a ocupación que lle interesa accedendo ao contido dos diferentes bloques informativos. Se a profesión que busca non se encontra na listaxe, pode repetir os pasos para descartar posibles erros ou utilizar outra das dúas formas de busca que se concretan nos seguintes puntos.

Busca por palabra clave

Cómpre sinalar que na elaboración da busca por palabra clave se tiveron en conta unha serie de criterios para optimizar a selección. Os máis relevantes son estes:

- Criterio de busca por anacos de palabras (a partir de tres letras), ademais de por palabras completas.

- Resultados de busca non afectados pola escritura en maiúsculas ou minúsculas ou mestura de ambas.

- Adición de filtros para evitar resultados seleccionados segundo artigos e preposicións que fan aumentar considerablemente o número de resultados sen achegar información neta.

- Resultados da busca non discriminados pola presenza ou ausencia de til nas palabras.

- Realización de buscas tanto pola denominación principal que aparece na clasificación SISPE como por outras alternativas da mesma clasificación, aínda que ao seleccionar a ocupación nos distintos puntos apareza a denominación principal como cabeceira.

Busca por familia

Busca alternativa á busca por palabra clave. A ordenación por familias profesionais fai referencia ás 26 familias incluídas no Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.

Dado que o número de ocupacións que se asocian a cada familia segundo esta correlación é bastante elevado, para facilitar o manexo das listaxes, optouse por engadir un paso, deste xeito, antes de acceder ás ocupacións a oito díxitos, ábrese en cada sector un abano que pode ser de ata 10 opcións distintas de grandes grupos, referidos a un nivel de cualificación concreto ou unhas particularidades grupais comúns aos seus integrantes.

A asociación das ocupacións a oito díxitos coas familias profesionais adopta un criterio de máximos, de tal xeito que aquelas ocupacións cun encadramento múltiple aparecerán en varios familias diferentes.

A correlación entre familias e ocupacións parte dun traballo interno do Instituto Galego das Cualificacións.

AXUDA PARA A BUSCA POR FAMILIAS PROFESIONAIS

Para realizar a busca por familia profesional, hai que seleccionar en primeiro lugar unha das 26 familias a través dun despregable. A continuación, aparecerá no recadro amarelo de resultados o abano de grandes grupos de ocupacións representados nese sector. Hai que ter en conta que os grandes grupos delimitan ocupacións polo seu nivel de cualificación ou baseándose en características especiais que posúen como colectivo. A continuación, seleccionarase un deles para acceder ás ocupacións que contén e que ao mesmo tempo se encadran na familia de referencia. O cadro de resultados está deseñado en forma de árbore para posibilitar os retornos sinxelos a outros grandes grupos dentro da familia en caso de non atopar a ocupación buscada no primeiro intento. Unha vez localizada a profesión, cun simple clic no seu nome, accederase aos distintos bloques informativos que integran A Miña Profesión.

Busca por grupo ocupacional

A través desta forma de busca explicítanse as relacións horizontais e verticais establecidas para as ocupacións e grupos ocupacionais na Clasificación Nacional de Ocupacións, incluída na ordenación estrutural da clasificación SISPE. Polo tanto, a ordenación estrutural do SISPE non vén ser outra cousa que a ordenación establecida na Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO), a cal se estende ata grupos primarios (catro díxitos) e desagregada a oito díxitos pola ordenación SISPE para facilitar o manexo interno (no sistema do Servizo Público de Emprego) de termos ocupacionais barallados nas distintas bases de datos.

A selección das profesións por grupo ocupacional dá a posibilidade de acceder a ocupacións cando se coñece de antemán o seu código numérico (xa sexa íntegra ou parcialmente desde o primeiro díxito).

A Clasificación Nacional de Ocupacións CNO e o SISPE, que desagrega os grupos primarios de catro díxitos da CNO en ocupacións a oito díxitos, constitúe unha árbore en que, partindo dos dez grandes grupos principais (un díxito numérico), se van despregando en fervenza os distintos compoñentes cada vez máis concretos ata chegar a ocupacións primordiais.

Os dez grandes grupos a un díxito numérico seguen, en liñas xerais, unha lóxica de nivel da cualificación e, polo tanto, separan grupos de diferente grao de cualificación. No entanto, este criterio non se pode aplicar en todos os casos, xa que, por exemplo, o grupo 5 de traballadores en servizos e o 6 de traballadores cualificados en agricultura e pesca non son sistematizables en relación co seu nivel de cualificación.

AXUDA PARA A BUSCA POR GRUPO OCUPACIONAL

Para utilizar a busca por grupo ocupacional, despois de acceder mediante o botón redondo da esquerda da pantalla, cómpre optar no despregable por un dos dez grandes grupos ocupacionais. Unha vez seleccionado o grupo, elixirase un dos dous camiños posibles: "busca gradual" ou "busca directa". Empregarase a busca escalonada cando se pretenda ir descendo paulatinamente de chanzo a chanzo pola árbore estrutural, desde cada grupo maior ao grupo primario e de aí ás ocupacións a oito díxitos. Cando, polo contrario, se persiga alixeirar o percorrido accedendo directamente aos grupos primarios (catro díxitos) propios de cada gran grupo para, a partir de aí, obter os resultados de ocupacións elementais, optarase pola busca directa, que é máis rápida.

A busca escalonada é idónea para aqueles usuarios que queren coñecer como se vai armando o encadramento das ocupacións na ordenación estrutural, desde o nivel máis agregado ata o máis desagregado.

3.- METODOLOXÍA DO PUNTO DE MERCADO LABORAL

A publicación do Real Decreto 1591/2010, de 26 de novembro, polo que se aproba a Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 motiva a imposibilidade de establecer evolucións e comparativas cos anos anteriores a esta data a nivel de grupo ocupacional (catro díxitos). Por este motivo, a información recollida nesta aplicación comeza no ano 2011 coa nova codificación e irá incorporándose información seguindo a metodoloxía descrita neste punto. Así mesmo, o indicador de estabilidade, o indicador de tendencia, e os gráficos e referencias feitas sobre eles son eliminadas xa que non contamos cun período temporal suficiente para podelos calcular.

O bloque informativo de datos do mercado está constituído por información cuantitativa das ocupacións, procedente das bases de datos do Servizo Público de Emprego ás que ten acceso habitual o Instituto Galego das Cualificacións. Dado que as fontes de información son diversas e teñen peculiaridades propias, considerouse conveniente facer unha mención individualizada para cada unha delas nestas notas metodolóxicas, malia que no seu deseño se buscase en todo momento un obxectivo de homoxeneidade informativa.

Estableceuse, en relación co ámbito temporal dos datos, un criterio uniforme para os subpuntos que integran o mercado laboral. Deste xeito, procurouse facer un deseño das consultas de forma que se mostrase un volume de información actualizado e que ao mesmo tempo tivese un tamaño que evitase o máximo posible as restricións que impón a Lei de protección de datos, tendo en conta que existe unha gran variedade de ocupacións e algunhas con datos moi limitados.

En contratos, base de datos sumativa (permiten a acumulación de datos ao longo do tempo), optouse por mostrar o dato acumulado trimestral, froito da suma por trimestres dos últimos doce acumulados mensuais.

O horizonte temporal escollido presentaría unha evolución a curto prazo, observándose a evolución en cada trimestre. Ao ter a serie de datos cortada en xaneiro de 2011 non podemos optar por un escenario máis a medio e longo prazo. En calquera caso, a medida que a dispoñibilidade de datos nos permita comparar acumulados de varios anos pensaríase en incluír información neste senso.

A concreción do ámbito temporal nas consultas de paro rexistrado, dada a natureza non sumativa desta base de datos, foi obxecto dunha estruturación alternativa para preservar o criterio xeral de actualización da información e volume de datos axeitado. A través desta fonte de información, tense acceso a unha imaxe estática do conxunto de parados rexistrados, correspondente ao derradeiro día de cada mes, onde aparecen as últimas actualizacións de datos que se levaron a cabo durante estes últimos trinta días, xunto con todos aqueles datos non modificados no mesmo período pero que seguen vixentes nesa data. Partindo destas consideracións, optouse por presentar a información segundo a actualización máis recente, que é a que corresponde á imaxe do derradeiro día do último mes cargado.

En relación cos datos de paro rexistrado, que proceden dunha base de datos non sumativa, é imposible establecer un concepto de acumulado trimestral. Os tramos construíronse segundo a imaxe vixente no último día do último mes en cada grupo de tres meses contados a partir da última data de actualización, ata un horizonte temporal anual. Aqueles usuarios interesados en visualizar a temporalidade estacional na gráfica de datos evolutivos deberán ter en conta estes aspectos .

Outro criterio común a todo o punto de mercado laboral, xa comentado en parágrafos anteriores, é o compromiso de actualidade informativa. Deste xeito, definiuse unha renovación informativa de carácter mensual que posibilita unha vixencia constante da información. A data de actualización aparece sempre ao final de cada páxina.

En relación co ámbito territorial, os datos están xeralmente referidos ao conxunto da comunidade autónoma galega, salvo no caso dos mapas que precisamente se engadiron para informar sobre a distribución territorial de certos aspectos das ocupacións que conviña distinguir no eido local. A referencia territorial elixida para os mapas é o ámbito comarcal.

No referente ao nivel de desagregación das ocupacións elixido na análise do mercado laboral, optouse por un criterio de máximos, que varía segundo as posibilidades da base de datos considerada. No caso de paro rexistrado, coincide co nivel de ocupación elemental (oito díxitos), que é o nivel máis desagregado que pode adoptar unha ocupación na clasificación SISPE. No entanto, na base de datos de contratos, o nivel máximo de desagregación corresponde aos grupo primarios (catro díxitos).

Unha vez que o usuario accede ao punto de mercado laboral, aparece na pantalla un menú para seleccionar un dos subpuntos que compoñen este bloque: contratación e paro rexistrado.

Unha vez seleccionado un tipo de información, non é preciso volver á páxina inicial de mercado laboral para navegar aos restantes subpuntos, dado que ao final de cada páxina existen uns botóns de enlace con cada un deles.

CONTRATACIÓN

Este bloque elabórase a partir da base de datos de contratos rexistrados do Servizo Público de Emprego. Trátase dun punto heteroxéneo con datos eminentemente cuantitativos, que combina información de texto (a definición do grupo primario) con gráficas, mapas e cadros resumo (perfil tipo, colectivos...). O ámbito ocupacional dos datos de contratos constitúe un aspecto diferencial en relación co outro bloque de mercado laboral, paro rexistrado, dado que neste caso corresponde ao grupo primario, en vez de á ocupación primordial.

A páxina de entrada resume os datos máis salientables de contratación. As outras tres páxinas son de carácter máis técnico, e nelas mergúllase na análise a través de atributos (sexo, idade, actividade económica, comarca, etc.) con gráficas, resumos de datos máis específicos e mapas comarcais temáticos.

As páxinas especializadas conteñen os atributos clásicos dos estudos do mercado laboral, agás no que respecta á tipoloxía contractual. Partindo do feito de que os contratos rexistrados constitúen as relacións contractuais de nova creación, o normal é que sexan eminentemente de tipoloxía temporal, o cal fai infravalorar a proporción de contratos indefinidos de nova creación que, por lóxica, serán bastante menores. As proporcións obtidas contabilizando a tipoloxía contractual de nova creación non constitúen unha imaxe veraz das proporcións relativas de contratación indefinida fronte á contratación temporal, fundamentalmente porque os contratos indefinidos en vigor pero rexistrados antes do ano de estudo non aparecerán reflectidos a pesar de estaren vixentes.

"PÁXINA PRINCIPAL" DE CONTRATOS

A páxina principal inicia o bloque de contratos, podéndose atopar unha serie de espazos informativos:

1- DESCRICIÓN DO GRUPO PRIMARIO

Tal e como se comentou na presentación do punto de mercado laboral, os datos de contratación fan referencia a grupos primarios (catro díxitos). Deste xeito, os contratos asociados, por exemplo, a albanel que se mostran na Miña Profesión son en realidade os contratos asociados ao seu grupo primario denominado "albaneis e canteiros".

2- DATOS DE CONTRATOS E CONTRATADOS ANUAIS

O dato de contratos anuais refírese ao número de contratos rexistrados no grupo primario, no ámbito territorial galego e no período anual, considerado desde a data de actualización de datos ata o décimo segundo mes anterior, independentemente de que se refiran a unha mesma persoa contratada ou a varias diferentes. O dato de contratados, polo contrario, resume, baixo os mesmos parámetros espazo- temporais, os contratos rexistrados a distintas persoas físicas.

A comparación entre o dato dos contratos e os contratados no ámbito ocupacional é un aspecto importante da análise dos contratos, xa que dá unha idea da temporalidade na contratación.

Tamén cómpre especificar o horizonte temporal dos datos, dado que se utiliza como referencia o ano real (doce meses anteriores á data de actualización), o cal non significa necesariamente que se trate do ano natural (2008, 2009, etc.), salvo cando a data de actualización corresponde ao 31 de decembro dun ano.

3- EVOLUCIÓN DA CONTRATACIÓN

A continuación do dato de contratos e contratados anuais, aparece na mesma páxina principal unha gráfica da evolución da contratación asociada ao grupo primario de referencia, nos últimos catro trimestres e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta gráfica é confeccionada a partir de datos de contratación. En primeiro lugar, valorouse o feito de que o dato de contratación non é susceptible de ser sobreestimado, xa que é un dato totalmente estable nuns parámetros espazo-temporais concretos, en contraste co acontece co dato de contratados. Este último dato é susceptible de ser sobreestimado se se lle engaden atributos tales como un intervalo temporal, actividade económica, idade, etc...

Coa gráfica evolutiva complétanse os datos principais de contratación asociada aos grupos primarios. Porén, non remata aquí a información de contratación. Ao final desta páxina aparecen unhas ligazóns de acceso a unhas páxinas con información máis pormenorizada.

"MÁIS GRÁFICAS" DE CONTRATOS

Na páxina "Máis gráficas" podemos atopar datos de contratos anuais en Galicia segundo unha serie de atributos:

1- CONTRATOS REXISTRADOS POR SEXO.

2- CONTRATOS REXISTRADOS POR IDADE.

Os intervalos por idade de carácter homoxéneo teñen unha amplitude de dez anos. O primeiro tramo, denominado "menores de 26 anos", corresponde en xeral aos traballadores de 16 a 25 anos, malia isto, pódense dar casos excepcionais de contratacións a menores de 16 anos no ámbito artístico (modelos, cantantes, actores, etc.). O tramo de maiores de 55 anos normalmente abrangue ata os 65 anos, idade habitual de xubilación, pero cando o traballador prolonga voluntariamente a súa vida laboral pode supera este límite.

3- CONTRATOS REXISTRADOS POR SEXO E IDADE.

4- CONTRATOS REXISTRADOS POR ACTIVIDADE ECONÓMICA. Gráfica que reflicte as actividades económicas de contratación do grupo primario segundo o nivel de divisións (dous díxitos numéricos) da Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Dado que hai grupos primarios cunha elevada transversalidade respecto ás actividades económicas de referencia, engadíuselle a esta gráfica de anel denominado "outros sectores", onde se agruparon aquelas actividades con menor presenza porcentual no grupo primario.

"MÁIS INFO" DE CONTRATOS

A páxina "Máis info" agrupa un conxunto de datos resumo en torno a dous eixes:

1- PERFIL TIPO: conxunto de atributos referenciados segundo o valor máis común acadado polas contratacións asociadas ao grupo primario nuns parámetros espazo- temporais correspondentes ao ano real no conxunto da Comunidade Autónoma de Galicia.

2- COLECTIVOS: resumo de datos porcentuais dos colectivos máis habituais nos estudos do mercado laboral no mesmo horizonte espazo- temporal anterior.

"MAPAS" DE CONTRATOS

No punto de contratación incluíuse un bloque con mapas temáticos a través dos que se representa o territorio galego estruturado en comarcas:

 •  Mapa da distribución comarcal da contratación. Concreta as diferenzas territoriais  de  contratación, nas distintas comarcas galegas.
 • Permite obter información significativa en grupos ocupacionais cunha distribución de datos moi diferente (desde unha contratación superior a 1.000 nalgunha comarca ata outros que non chegan a unha ducia nas comarcas de maior contratación), posibilitando ao mesmo tempo establecer comparacións nos mesmos parámetros espazo- temporais entre grupos ocupacionais.

  Respecto á construción dos intervalos de contratación comarcal, para conseguir a significación de mapas en grupos tan diversos, optouse por deseñar amplos intervalos e de amplitude crecente. Deste xeito, definíronse sete intervalos que integran toda a casuística de distribución de datos asociados a sete cores en degradado que imprimen unhas tonalidades diferentes segundo o volume contractual de cada grupo primario.

  Os intervalos non son homoxéneos entre si para un mapa concreto (son homoxéneos para todos os grupos ocupacionais) por cuestións de simplicidade da análise.

 •  Mapa de contratación sectorial
 • Mapa elaborado para observar as variacións territoriais de actividades económicas das empresas contratantes no grupo primario. Estas actividades económicas aparecen clasificadas baseándose no nivel de divisións (dous díxitos numéricos) da Clasificación Nacional de Actividades económicas (CNAE). Deste xeito, cada comarca colorearase do sector que acade para o grupo ocupacional estudado o maior número de contratos anuais.

  En comarcas cun volume contractual moi baixo, é probable que se acaden empates (mesmos valores) entre os sectores de maior contratación da comarca. Nestes casos fixáronse tres criterios para dirimir empates que serán aplicados segundo unha orde de preferencia:

  • En primeiro lugar, elixiuse de entre os empatados o sector que máis se repite nas restantes comarcas como actividade de maior contratación
  • Se persiste o empate, valorouse o feito de que  se trate dun sector relacionado tradicionalmente coa ocupación
  • Por último, cando non foi posible dirimir os empates , optouse por a orde numérica

PARO REXISTRADO

O bloque de paro rexistrado elabórase a partir da base de datos de demandas do Servizo Público de Emprego. Trátase dun punto heteroxéneo, con datos eminentemente cuantitativos, que combina información de texto (definición de paro rexistrado) con gráficas, mapas e cadros sintéticos (perfil tipo, colectivos...). O ámbito ocupacional de referencia dos datos corresponde á ocupación elemental, que constitúe o máximo nivel de desagregación da aplicación.

Dada a natureza non sumativa da base de datos de demandas, o tratamento e as conclusións derivadas dos datos de paro rexistrado son forzosamente diferentes dos extraídos de contratos. Así, neste bloque informativo, o dato actualizado constrúese a partir da última imaxe mensual cargada na aplicación (véxase a data de actualización), e corresponde á información máis actual de parados rexistrados vixentes nesa data, independentemente da data de rexistro no cómputo do paro. En consecuencia, un parado inscrito hai dous anos pero que segue parado na actualidade computará no rexistro de parados extraído da última imaxe da base de datos xunto con aqueloutros parados máis recentes. Seguindo o mesmo criterio, as evolucións constrúense en tramos de tres en tres meses a partir da imaxe do último día do trimestre, e debe entenderse neste caso como evolución do rexistro de parados ao longo do tempo ( non como cómputo trimestral de novos rexistros).

Cómpre matizar a vinculación existente entre o dato de parado rexistrado e a ocupación demandada polo parado. Nesta aplicación enténdese por parados rexistrados por ocupación aqueles parados que demandan a ocupación concreta obxecto de estudo, independentemente de que tivesen traballado nela, así que non podemos pensar no paro rexistrado asociado á ocupación stricto sensu, o cal sería moito menos voluminoso, senón que ofrece datos dos parados rexistrados que desexan traballar nesta ocupación, independentemente de que tivesen ou non unha vinculación laboral previa con ela.

Tamén cómpre salientar que cada demandante de emprego pode demandar ata seis ocupacións distintas, sen ningunha orde de preferencia concreta, polo que se un parado solicitou seis ocupacións, aparecerá computado nas seis ocupacións da aplicación.

Na presentación da información de paro rexistrado, estableceuse unha estrutura análoga á fixada para contratos, cun esquema de catro páxinas diferentes. A páxina de entrada resume os datos máis salientables de paro rexistrado. As outras tres páxinas son de carácter máis técnico, e nelas afóndase na análise a través de atributos (sexo, idade, actividade económica, comarca, etc.) con gráficas, resumos de datos máis específicos e mapas comarcais temáticos.

"PÁXINA PRINCIPAL" DE PARO REXISTRADO

A "páxina principal" inicia o bloque de paro rexistrado, podéndose atopar unha serie de espazos informativos:

 • Concepto de paro rexistrado Espazo introdutorio que ten por obxecto puntualizar a orixe e significado da información que se desenvolve no bloque de paro rexistrado
 • Demandas nesta ocupación que reflexa o número de parados rexistrados que demandan a ocupación seleccionada.
 • Evolución do paro

Gráfica da evolución dos parados rexistrados que demandan a ocupación nos catro últimos trimestres e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Os tramos están construídos baseándose na imaxe do último día do trimestre e a evolución abrangue catro tramos trimestrais computados desde a última data de actualización para atrás.

Na lectura desta gráfica débese ter en conta que na evolución do paro rexistrado estamos vendo en cada tramo todos os parados que demandan a ocupación que seguen a conservar a condición de parado, independentemente de que se rexistrasen no último mes ou hai anos.

Con esta gráfica evolutiva complétanse os datos principais de paro rexistrado que demanda a ocupación.

Ao final desta páxina aparecen unhas ligazóns de acceso a tres páxinas con información máis pormenorizada, identificadas coa mesma cor que a páxina principal.

"MÁIS GRÁFICAS" DE PARO REXISTRADO 

Na páxina denominada "Máis gráficas" podemos atopar datos de paro rexistrado segundo unha serie de atributos. O horizonte espazo- temporal é análogo ao da páxina principal. Como en todas as consultas de paro rexistrado, deberase ter en conta que revelan os parados rexistrados demandantes da ocupación (cada parado pode demandar ata seis ocupacións) que están vixentes na data de actualización, independentemente da data de rexistro.

As gráficas incluídas nesta páxina son:

 • Paro rexistrado por sexo
 • Paro rexistrado por idade. Contén intervalos de idade homoxéneos cunha amplitude de dez anos. O primeiro tramo denominado "menores de 26 anos" corresponde, en xeral, aos traballadores de 16 a 25 anos, malia isto, optouse pola denominación de menores de 26 anos, xa que se poden dar casos excepcionais de contratacións a menores de 16 anos no ámbito artístico (modelos, cantantes, actores, etc.).
 • Paro rexistrado por idade e sexo
 • Paro rexistrado por niveis académicos.Cómpre matizar, neste caso, que non ten que haber unha relación directa entre o nivel académico do demandante e a ocupación demandada
 • Paro por tempo de busca
 • Paro sectores económicos

Esta gráfica reflicte as actividades económicas de procedencia dos parados rexistrados correspondentes ao seu último emprego. Probablemente esta actividade económica de procedencia teña unha relación directa co ámbito económico da ocupación, pero, se a motivación á hora de demandar a ocupación é outra (afinidade polos estudos ou titulacións, vocación, etc...) a actividade económica non estará relacionada coa ocupación.

A actividade económica está referida ao nivel de división (dous díxitos numéricos) da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

Dado que nas relacións CNAE de orixe do parado e ocupación demandada hai en certos casos unha elevada transversalidade, engadíuselle a esta gráfica "outros sectores" para agrupar aquelas actividades con menor presenza porcentual.

"MAIS INFO" DE PARO REXISTRADO

A páxina "Máis info" é de carácter máis técnico e agrupa un conxunto de datos resumo en torno a dous eixes:

 • Perfil tipo do paro rexistrado. Conxunto de atributos referenciados baseándose no valor máis común acadado polos parados rexistrados demandantes da ocupación , correspondente á imaxe da data de actualización no conxunto da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Colectivos: resumo de datos porcentuais dos colectivos máis habituais nos estudos do mercado.

"MAPAS" DE PARO REXISTRADO

Nesta páxina incluíuse un bloque con mapas temáticos a través dos que se representa o territorio galego estruturado en comarcas. O propósito deste bloque informativo é mostrar aspectos xeográficos diferenciais de relevancia na análise deste parámetro en torno a os seguintes mapas:

 • Mapa do paro comarcal. Concreta as diferenzas territoriais dos parados rexistrados que demandan traballar nunha ocupación, segundo a imaxe da base de datos correspondente á data de actualización.
 • Para obter unha homoxeneización de criterios que posibiliten unha análise sinxela e aplicable, optouse polos valores absolutos. Este tipo de datos permite obter información significativa en ocupacións cunha distribución de datos moi diferente (desde comarcas con máis de 1.000 parados que demandan a ocupación ata outras que non chegan a unha ducia de parados), posibilitando ao mesmo tempo establecer comparacións nos mesmos parámetros espazo- temporais entre ocupacións.

  Respecto á construción dos intervalos de parados, para conseguir a significación de mapas en grupos tan diversos, optouse por deseñar intervalos amplos que permitisen encaixar comarcas que presentan baixo número de parados (menos de 100) con outras de paro apreciable (entre 100 e 1.000 parados rexistrados). Deste xeito, definíronse sete intervalos que integran toda a casuística de distribución de datos asociados a sete cores en degradado que imprimen unhas tonalidades diferentes segundo o volume de parados que demandan unha ocupación.

  Os intervalos, de amplitude crecente, non son homoxéneos entre si para un mapa concreto (son homoxéneos para todos os grupos ocupacionais) por cuestións de acomodación da información e de simplicidade da análise.

 • Mapa do paro de longa duración. Un parado de longa duración é aquel parado menor de 25 anos que leva máis de 180 días inscrito, ou ben, un maior ou igual de 25 anos inscrito máis de 365 días
 • Mapa sectorial. Mapa elaborado para observar as variacións territoriais de actividades económicas de procedencia dos parados rexistrados

4.- METODOLOXÍA DO PUNTO "PERFÍS PROFESIONAIS"

XUSTIFICACIÓN DA METODOLOXÍA A SEGUIRO punto de perfís profesionais dentro da aplicación de "A Miña Profesión" constitúe unha unidade totalmente diferenciada e independente dos outros dous puntos da aplicación (mercado laboral e formación).


Este punto de Perfís Profesionais pretende achegar certa organización e unha linguaxe común ás denominacións dos perfís profesionais, competencias e funcións, que poida servir de referente á hora de realizar ofertas e demandas de traballo.


Este obxectivo lévanos a considerar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais como marco de referencia necesario, xa que é o instrumento que ordena as cualificacións profesionais susceptibles de recoñecemento e acreditación, identificadas no sistema produtivo en función das competencias apropiadas para o exercicio profesional. Comprende as cualificacións profesionais máis significativas do sistema produtivo español, organizadas en familias profesionais e niveis, e constitúe a base para elaborar a oferta formativa dos títulos e os certificados de profesionalidade.


Por outra banda, debemos de incidir no feito de que as ocupacións que serven para intermediar no mercado laboral son as que se corresponden coa codificación SISPE, polo que resulta imprescindible elaborar toda a información en base a este nexo común.


Neste punto, o principal obstáculo a salvar é a inexistente correlación entre Cualificacións Profesionais e a codificación SISPE, relación que resulta imprescindible para o desenvolvemento deste punto de perfís profesionais e para a necesaria conexión cos outros dous puntos que conforman a aplicación: mercado laboral e formación.


O proceso a seguir resulta laborioso, ao tratar información procedente de fontes diversas: Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e certificados de profesionalidade, que aparecen asociados a ocupacións que en moitas ocasións non teñen unha correspondencia directa na codificación SISPE, requisito imprescindible para poder conseguir unha operatividade na aplicación.PROCESO METODOLÓXICO


1. RELACIÓN SISPE- FAMILIAS PROFESIONAIS DO CATÁLOGO NACIONAL DAS CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS


Partimos pois da clasificación SISPE e contrapoñémola coas 26 familias profesionais que compoñen o catálogo nacional das cualificacións:

Elaborouse unha táboa onde se asociaba cada código ocupacional con unha familia profesional (ou con varias no caso de que esteamos a falar de postos de traballo de tipo transversal, como por exemplo os condutores- operadores de carretilla elevadora, en xeral).

Dentro de cada familia aparecen publicadas cualificacións de distinto nivel. Polo de agora, só aparecen no catálogo cualificacións de nivel 1, 2 e 3, mentres que os de nivel 4 e 5, que fan referencia a licenciaturas e diplomaturas, non aparecen en ningunha das familias profesionais.

Nivel 1

Competencia nun conxunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados.
Coñecementos e capacidades limitados.

Nivel 2

Competencia en actividades determinadas que poden executarse con autonomía.
Capacidade de utilizar instrumentos e técnicas propias.
Coñecementos de fundamentos técnicos e científicos da actividade do proceso.
 

Nivel 3

Competencia en actividades que requiren dominio de técnicas e se executan con autonomía.
Responsabilidade de supervisión de traballo técnico e especializado.
Comprensión dos fundamentos técnicos e científicos das actividades e do proceso.

Este é o motivo de que a maior parte das ocupacións do Grupo II "Técnicos e profesionais científicos e intelectuais" non atopa reflexo no actual Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, ao facer referencia a licenciaturas e diplomaturas universitarias.
2. ANÁLISE DE CADA FAMILIA PROFESIONAL  Foise realizando un traballo independente para cada familia, onde se estudou o contido de cada cualificación e os certificados de profesionalidade publicados tratando de establecer a relación con cada ocupación SISPE. Nos casos en que foi posible contouse coa colaboración desinteresada de expertos dalgúns dos sectores relacionados.


Deste xeito conseguiuse ir elaborando perfiles que quedarían definidos segundo a información recollida do Catálogo.


Dentro desta elaboración de perfís a casuística foi variada e fóronse realizando axustes metodolóxicos a medida que se avanzaba no traballo. Imos tratar de facer un compendio da sistemática empregada:


2.1. PERFÍS ELABORADOS EN BASE AO CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIÓNS

2.2. OCUPACIÓNS QUE SON DIRECCIONADAS A OUTROS PERFÍS PROFESIONAIS ELABORADOS

3. PERFÍS NON REALIZABLES

4. PERFÍS NON ELABORADOS


Con este aviso aparecen as ocupacións que aínda non foron obxecto de estudo ou aqueloutras que non temos clara a posible realización das mesmas. A aparición de novas cualificacións ou certificados de profesionalidade serve de apoio para poder levar adiante perfís que nun primeiro momento quedaron en espera.


Os perfís elaborados son obxecto de continua revisión xa que a publicación de novas cualificacións, certificados, ou cambios nos carnés profesionais e nas profesións reguladas supón a necesidade de actualizar os perfís profesionais. Así mesmo, o resultado deste traballo trata de ser unha ferramenta útil para a orientación laboral pero, en ningún caso, os contidos dos mesmos implican unha oficialidade da información elaborada nin pretenden regular ni servir de base á elaboración dos convenios colectivos das distintas ramas de actividade.


3. CONTIDOS DOS PERFÍS PROFESIONAIS ELABORADOS


Como resultado final, obtemos unha estrutura organizativa e metodolóxica para realizar un primeiro avance de perfís profesionais que se concretan nunha serie de bloques de información.


1)  Descrición. Sitúase a ocupación respecto ao Sistema de Información do Servizo Público de Emprego (SISPE), e ofrécense datos xerais referidos aos seguintes aspectos:


- Familia profesional: identificación da ocupación dentro das 26 familias profesionais en que se estrutura o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

- Cualificación de referencia: Cualificación profesional que serve de referencia para elaborar o perfil profesional.

- Competencia xeral: breve exposición dos cometidos e funcións esenciais do profesional.

- Funcións: descrición máis pormenorizada deses cometidos que deberá saber realizar.

- Ocupacións afíns SISPE: relaciona as ocupacións relacionadas co perfil seleccionado que se corresponden con códigos SISPE.

- Outras ocupacións: recolle aquelas outras ocupacións e postos de traballo con que se relaciona, atendendo a criterios de afinidade na competencia profesional para realizar o traballo.


2)  Requisitos profesionais. Bloque que aparece estruturado nos seguintes puntos:


- Ámbito profesional: tipo de organizacións, áreas ou servizos nos cales este profesional exerce a súa actividade.

- Sectores produtivos onde se desenvolven as principais actividades.

- Nivel formativo recomendable. Fai referencia ao nivel de preparación que se requiriría para poder desempeñar a correspondente ocupación.

Determinouse tendo en conta o nivel de cualificación que ten asignada a cualificación profesional de referencia onde se encontra recollida cada ocupación.

Así, si se trata dunha ocupación encadrada nunha cualificación de nivel 1, a formación asociada a este nivel require un conxunto de coñecementos iniciais correspondentes a un nivel de preparación que sexa equivalente ao de estudos básicos, independentemente da forma da súa adquisición.

No caso dunha ocupación asociada a un nivel 2 de cualificación, o nivel de preparación será o equivalente ao de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, e no caso do nivel 3 ao equivalente a Bacharel, en ambos os casos independentemente da forma da súa adquisición.

- Carné profesional 

Só aparece se se trata dunha actividade ou profesión regulada. Entendemos por profesión regulada aquela en que existe unha normativa emanada dunha Administración pública que establece algunha condición que é necesario cumprir para exercer unha actividade profesional, prestar un servizo, etc.

   Polo tanto, nesta epígrafe sinálase a normativa, sexa autonómica ou estatal, onde se encontra regulada e os requisitos xerais que a persoa debe cumprir para obter ese carné profesional.

- Observacións  

Espazo que serve para matizar aspectos de distinta natureza que aportan máis información sobre o perfil. 


4. ORIXE DA INFORMACIÓN QUE RECOLLEN OS PERFÍS PROFESIONAISNa cualificación descríbense diferentes aspectos que serven de base para conformar a información precisa para elaborar un perfil profesional.

Imos presentar un exemplo práctico dun perfil elaborado: ASISTENTE DOMICILIARIO/ AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO


DESCRICIÓN PERFIL:

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DIRECTAMENTO DO CATÁLOGO NACIONAL DAS CUALIFICACIÓNS: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Familia profesional:

Servizos socioculturais e á comunidade

Cualificación de referencia:

SSC089_2 "Atención sociosanitaria a persoas no domicilio"

DENOMINACIÓN

COMPETENCIA XERAL

En ocasións realízanse axustes con respecto ao texto orixinal en función das especificidades de cada ocupación.

Competencia xeral:

Axudar no ámbito socio- sanitario no domicilio a persoas con especiais necesidades de saúde física, psíquica e social, aplicando as estratexias e procedementos máis axeitados para manter e mellorar a súa autonomía persoal e as súas relacións co entorno.

UNIDADES DE COMPETENCIA/

REALIZACIÓNS PROFESIONAIS (cando só temos unha unidade de competencia ou parte dela desenvólvense as funcións enumerando as realizacións profesionais).

Funcións:

v Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención socio- sanitaria (UC0249_2) 

v Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención socio- sanitaria (UC0250_2) 

v Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e funcionamento da unidade convivencial (UC0251_2) 

OCUPACIÓNS E POSTOS DE TRABALLO ASIMILADOS

Ocupacións relacionadas SISPE: Non hai

Outras ocupacións relacionadas: Coidador de persoas maiores, coidador de discapacitados, coidador de convalecentes no domicilio

ENTORNO O REQUISITOS PROFESIONAIS:


INFORMACIÓN EXTRAÍDA DIRECTAMENTO DO CATÁLOGO NACIONAL DAS CUALIFICACIÓNS: 

NIVEL

NIVEL FORMATIVO RECOMENDABLE:

Coñecementos equivalentes á Ensinanza Secundaria Obrigatoria ou Ciclo formativo de grao medio.

ENTORNO PROFESIONAL : Ámbito profesional, sectores produtivos

Ámbito profesional:

En xeral, poderá exercer a súa actividade na organización, execución e control das actividades de atención socio- sanitaria directa ás persoas e a o seu entorno no domicilio. En concreto poderá ser contratado por: Administracións públicas, fundamentalmente municipais e autonómicas, encargadas da xestión e prestación de servizos domiciliarios de atención a persoas dependentes. Entidades privadas, con ou sen ánimo de lucro, tanto si ofertan servizos directos ao usuario, como si son responsables da xestión de servizos ou programas de atención domiciliaria de titularidade pública. Como autónomo, ofertando os seus servizos directamente a unidades convivenciais demandantes ou creando a súa propia empresa de servizos domiciliarios, asociado con outros técnicos.

Sectores produtivos:

Poderá exercer as súas funcións nos seguintes centros ou equipamentos: Domicilios particulares. Pisos tutelados. Servizo de atención domiciliaria.

No apartado de ENTORNO E REQUISITOS PROFESIONAIS inclúese información sobre carnés profesionais ou profesións reguladas acudindo como fonte de información aos certificados de profesionalidade publicados e ao Informe "Análise da problemática das profesións e actividades reguladas por diferentes órganos da Administración Autonómica ou Estatal" elaborado polo Instituto Galego das Cualificacións.


O apartado de Observacións só aparece cando necesitamos matizar algún aspecto sobre a elaboración dun perfil concreto.