Ir ao contido principal

Servizo Público de Emprego de Galicia

Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar
  • Birrete
  • Oferta seleccionada
  • Interrogante
  • Mapa de centros
|Mapa Web
Buscar Mais
Estamos en: Inicio > Ofertantes de emprego > Contratos > Período de proba
 

Período de proba

O seu establecemento é optativo e de acordalo, deberase reflectir por escrito no contrato.

A súa duración máxima establecerase nos Convenios Colectivos, e no seu defecto a duración non poderá exceder de seis meses para os técnicos titulados, ou de dous meses para o resto dos traballadores.

Durante o período de proba, o traballador terá os mesmos dereitos e obrigas correspondentes ao posto de traballo que desempeñe, coma se fose de plantilla.

Durante este período poderase rescindir a relación laboral por vontade de calquera das partes, sen alegar causa ningunha e sen preaviso, salvo pacto en contrario.

O período de proba compútase para os efectos de antigüidade.

A situación de incapacidade temporal que afecte ao traballador durante o período de proba interromperá o cómputo deste, sempre que se produza acordo entre ambas as dúas partes.

Nas empresas con menos de 25 traballadores, o período de proba non poderá exceder de tres meses para os traballadores que non sexan técnicos titulados.

Non se poderá establecer período de proba cando o traballador xa desempeñase as mesmas funcións con anterioridade na empresa, baixo calquera modalidade de contratación.