Cargando
Cargando...
Información básica sobre protección de datos
Responsable do tratamentoXunta de Galicia – Consellería de Economía, Emprego e Industria
Finalidades do tratamentoA xestión da súa solicitude ou comunicación e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar da mesma
Lexitimación para o tratamentoConsentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datosAs Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación
Exercicio de dereitosAs persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
1. Elección de trámite e oficina
2. Día e hora da cita
3. Datos persoais
4. Cita previa
Seleccione a oficina na que vai solicitar a cita e o trámite que vai realizar
Se vostede xa concertou unha cita previa con anterioridade, pode
comprobar, modificar ou anular a reserva
.
  • Lin e acepto as condicións para a protección de datos persoais*
  • *Datos obrigatorios.
    **Obrigatorio completar algún dos dous datos.
    ***Só información aclaratoria, se é o caso. Non ten carácter vinculante.
  • Por motivos de seguridade, escriba as palabras que aparecen na imaxe*
  • Introduzca el texto
    Ao demostrar que é unha persoa real, podemos evitar que robots, ou spanbots poidan rexistrarse para usar contas de correo electrónico ou enviar correo lixo (spam).