Guía de bolsas e axudas para desempregados/as para os anos 2018 e 2019

 

A norma que regula o procedemento é a Orde do 31 de maio de 2018 (DOG núm. 114, do 15 de xuño). Mediante esta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego, correspondentes aos exercicios de 2018 e 2019 (código do procedemento TR301V).
 

INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO: En relación ás bolsas e axudas que se soliciten para as accións formativas impartidas no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, poderán chamar ao teléfono 881 997 803 ou enviar un correo ao enderezo electrónico administración.cnt@xunta.gal para solicitar información ou consultar calquera dúbida que se lles presente.

 

NOTAS ACLARATORIAS: A información que se recolle nos seguintes puntos é orientativa, polo que as persoas interesadas deberían acceder ao texto orixinal da orde publicado no Diario Oficial de Galicia e coñecer o seu contido antes de presentar a súa correspondente solicitude.

 • Persoas beneficiarias:
  • Poderán obter a condición de persoas beneficiarias das subvencións recollidas nesta orde aquelas persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas recollidas no artigo 1 da orde e que reúnan os requisitos exixidos con carácter xeral nela e nos artigos que se refiren a cada tipo de bolsa ou axuda.
  • Terán a condición de persoas traballadoras desempregadas aquelas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na data de inicio da acción formativa ou no momento da súa incorporación á dita acción formativa.
  • Neste mesmo artigo tamén se regula a casuísta daquelas persoas que cambien de situación laboral durante o desenvolvemento do curso, pasando de desempregadas a ocupadas ou viceversa.
 • Prazo de presentación das solicitudes (artigo 16 da orde):
  • Será dun mes dende a incorporación á acción formativa, ou dende que teña lugar o feito causante que determina o dereito. En calquera caso, a data límite será o 17 de decembro de 2018 para aquelas bolsas e axudas correspondentes a accións formativas iniciadas entre o 1 de xullo de 2018 e o 15 de novembro de 2018 (ámbolos dous incluídos), e o 30 de xullo de 2019 para aquelas accións formativas iniciadas entre o 16 de novembro de 2018 e o 30 de xuño de 2019 (ámbolos dous incluídos).
  • A presentación da solicitude fóra de prazo dará lugar á súa inadmisión sen máis trámites, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Presentación das solicitudes (artigo 15 da orde):
  • No tocante ás persoas traballadoras desempregadas que participen nas accións formativas impartidas no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, as solicitudes dirixiranse á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral e, para iso, terán que sinalar no cadro correspondente da solicitude (anexo I) a opción que corresponda.
  • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica mediante formulario normalizado que consta como anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia 
  • Opcionalmente, as solicitudes poderán presentarse presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común (o CNTG non é competente para recoller e rexistrar as solicitudes).
  • Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.
  • O procedemento asociado para realizar a presentación é o "TR301V".
  • Determinada documentación poderá non ser necesario presentala sempre e cando se autorice expresamente a súa consulta á Administración ante o organismo competente (verificación de datos de identidade, datos de discapacidade...).
  • Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.
 • Tipos de bolsas e axudas (artigos do 5 ao 9 da orde):
  • Bolsas de asistencia (art. 5)
  • Axudas de transporte (art. 6): transporte público urbano, interurbano e transporte en vehículo propio
  • Manutención e aloxamento e manutención (art. 7)
  • Axudas á conciliación (art. 8)
  • Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero (art. 9)
 • Réxime de concesión das bolsas e axudas (artigo 4 da orde):
  • As subvencións reguladas nesta orde son todas compatibles entre si, coas seguintes excepcións:
   • No caso dun mesmo curso, son incompatibles a de transporte público coa de transporte privado, e a de transporte privado coa de aloxamento e manutención.
   • No caso de cursos distintos que se solapen no tempo, son incompatibles a de manutención e a de aloxamento e manutención.
  • O dereito do alumnado a percibir estas bolsas e axudas referirase a cada día de asistencia na correspondente acción formativa.

 

Códigos SICAS dos cursos da programación 2018/2019
Curso Quenda Código
Administración avanzada de sistemas operativos Linux (LPIC-2) Tarde XTIFCT1810
Administración avanzada do S.O. Red Hat Linux vRHEL7 Mañá XTIFCT1812
Administración avanzada do S.O. Red Hat Linux vRHEL7 Tarde XTIFCT1813
Administración de sistemas operativos Linux (LPIC-1) Mañá XTIFCT1809
Administración de sistemas Windows Server 2016 Tarde XTIFCT1811
Administración Big Data Cloudera Mañá XTIFCT1804
Analista de datos Cloudera Tarde XTIFCI1802
Architecting on Amazon Web Services (Associate) Mañá XTIFCT1802
Architecting on Amazon Web Services (Associate) Tarde XTIFCT1803
CCNA - Administración de redes Mañá XTIFCC1801
CCNP Route Tarde XTIFCC1802
Certified Hacking Forensic Investigator Mañá XTIFCT1805
Certified Hacking Forensic Investigator Tarde XTIFCT1806
Certified Ethical Hacker Mañá XTIFCT1807
Certified Ethical Hacker Tarde XTIFCT1808
Científico/a de datos Big Data Cloudera Tarde XTIFCI1801
Curso práctico de Arduino Tarde XTIFCT1801
Desenvolvemento Big Data Cloudera para Spark e Hadoop Mañá XTIFCD1801
Dirección de proxectos - PMP Mañá XTIFCP1804
Dirección de proxectos - PMP Tarde XTIFCP1805
Implementación e administración de bases de datos SQL Server 2016 Tarde XTIFCI1803
ITIL Foundation Tarde XTIFCP1803
Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC Tarde XTIFCP1802
PRINCE2 Foundation Mañá XTIFCP1806
PRINCE2 Foundation Tarde XTIFCP1801
PRINCE2 Foundation Tarde XTIFCP1807
 
 
 
Descargar en formato PDF