Buscando coincidencias para accións formativas . . .

Resultados de busca de novas e contidos web

Nome Contido
A estratexia do CNTG oriéntase caraá mellora e formación continua dos profesionais, exa que logoda capacidade competitiva das empresas, que desenvolven a súa actividade no eido das novas tecnoloxías, sector este que, xerandocalidade e produtividade sostible, permitea mellorados servizos e p...
Coordenadas GPS: W 8º 33' 16,35'' N 42º 51' 47,21'' Consulte como chegar usando a rede do transporte urbano. Deberá seleccionar a parada "Rúa de Sánchez Freire (rotonda de Conxo)" no desplegable "Ver las líneas que pasan por la parada".
As competencias do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia inclúen diversas liñas de actuación que abranguen aspectos formativos, divulgativos ou sensibilizadores sobre o uso, coñecemento e dominio dos diferentes medios ou ferramentas tecnolóxicas dirixidas a optimizar a planificación, xesti...
Información sobre a documentación a entregar, prazos e medios de entrega Descargue o documento informativo
Propiedade intelectual - A Xunta de Galicia é titular do dominio de internet de segundo nivel xunta.es - Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos elementos nel contidos son titularidade da Administración autonómica de Galicia. - Con estas páxinas preténdese fomentar o...
- A política de privacidade da Xunta de Galicia e por tanto do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos requeridos. - O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través ...
Como se obtén o diploma acreditativo de asistencia a un curso? A realización dun curso, previo cumprimento da cota mínima de presenza definida no punto anterior para actividades formativas con metodoloxía presencial, permite obter o diploma acreditativo de ter realizado dita formación. ...
Funcións do servizo de orientación laboral
RSS
Qué é? RSS é un formato de documento. Está baseado no XML conforme especificacións publicadas polo World Wide Web Consortium (W3C). Constitúen unha familia de documentos tipo para actualizar as novidades e novas dun sitio web. Os documentos, xeralmente chamados "RSS feeds", lense mediante...
Conceptos xerais Inscrición Admisión Asistencia Diplomas e certificacións Módulo tranversais
Como chegar ao Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia? O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) localízase na rúa Airas Nunes s/n, barrio de Conxo, de Santiago de Compostela. O edificio ubícase na zona sur do desenvolvemento urbano de Santiago a carón da igrexa e mosteiro de Santa ...
Quen pode participar nunha actividade formativa? Só poderán ser admitidos/as aos cursos do CNTG aqueles/as solicitantes que se atopen en situación laboral de desempregado/a ou ocupado/a, e poden inscribirse en todas aquelas accións formativas que sexan do seu interese. A condición de de...
En que consiste a proba de selección? Con carácter xeral a proba de selección, cunha duración de 30 minutos, estará composta dun cuestionario tipo test relacionado coa temática do curso. O número de preguntas do cuestionario dependerá de cada proba concreta. Máis información en:Criterio...
En que consisten os módulos de transversais? Pode atopar máis información no seguinte documento:Documento informativo relativo aos módulos transversais obrigatorios.
É obrigatoria a asistencia ás actividades formativas? O persoal admitido a unha actividade formativa de carácter presencial deberá acreditar a súa asistencia polo menos no 85% das horas lectivas de dita actividade. Aos efectos de garantir a presenza na actividade formativa do persoal ad...
Descrición dos pasos a seguir para seleccionar ou inscribirse en accións formativas. Descargue o documento informativo
Datos do Centro Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia RúaAiras Nunes, s/n - Conxo 15702 - Santiago de Compostela A Coruña Premaaquípara ir ao mapa de acceso Xefatura de estudos Teléfonos: 881 997 804 - 881 997 805 - 881 997 812 (tarde) estudos.cnt@xunta.gal Administ...
O módulo transversal é de obrigada realización para obter o diploma de asistencia ao curso e, de ser o caso, poder realizar o exame de certificación. De acordo co disposto no artigo 26.1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro (DOG núm. 32, do 17 de febreiro), polo que se aprob...
O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) organízase como un centro con xestión e dirección pública encadrado na estrutura orgánica da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. O noso obxectivo primordial ...
A norma que regula o procedemento é a Orde do 10 de decembro de 2019 (DOG núm. 237, do 13 de decembro). Mediante esta orde establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas qu...
PROGRAMACIÓN 2019/2020 INTRODUCIÓN As persoas traballadoras ocupadas e/ou desempregadas poden inscribirse en todas aquelas accións formativas que sexan do seu interese. Só poderán ser admitidas a cursos aquelas persoas solicitantes que se atopen en situación laboral de desem...
4º trimestre de 2019 Curso Metodoloxía Quenda Horas Prazas Certificación AWS Solutions Architect Associate Presencial Mañá 40 16 Si ...
Non se atoparon coincidencias para tecnoloxía.