Criterios de selección para admisión a cursos

PROGRAMACIÓN 2017/2018

 

INTRODUCIÓN

Os traballadores/as ocupados/as e/ou desempregados/as poden inscribirse en todas aquelas accións formativas que sexan do seu interese.

Só poderán ser admitidos/as a cursos aqueles/as solicitantes que se atopen en situación laboral de desempregado/a ou ocupado/a. A comprobación da situación laboral do persoal inscrito será realizada de oficio pola propia Administración, sen necesidade de que o interesado/a aporte ningún documento xustificativo a tal efecto.


A condición de desempregado/a, aos efectos de ser destinatario/a da formación impartida neste centro, virá determinada pola súa inscrición como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á de publicación da relación de admitidos que se realicen para cada curso. Non poderán ser seleccionadas para realizar cursos no CNTG aquelas persoas desempregadas que se atopen no Servizo Público de Emprego en situación de suspensión específica por programas experimentais ou en calquera situación que non implique intermediación en ofertas de emprego.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria, o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente e tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro.

 

CRITERIOS

1  Orde de preferencia nas solicitudes de inscrición a cursos presentadas polos/as interesados/as

Todas as solicitudes presentadas polos/as interesados/as terán o mesmo nivel de preferencia, non podéndose priorizar entre elas.


2  Proba de aptitude

Proba previa que determinará se o/a solicitante posúe os coñecementos requiridos para acceder ao curso e que permitirá ao CNTG configurar grupos de alumnos e alumnas o máis homoxéneos posibles en relación co seu nivel de coñecementos e perfil técnico.

A superación desta proba é requisito previo e indispensable para ser seleccionado/a. Os criterios de superación serán propios de cada acción formativa. A consideración de non apto/a pode ser tanto por exceso como por defecto de coñecementos en relación cos contidos do curso a impartir e, para os efectos de formar un grupo homoxéneo, do nivel do grupo de candidatos presentados á proba.

Calquera información relativa a titulacións académicas, cursos realizados e/ou certificacións profesionais acadadas, que expresamente sexan solicitadas no cuestionario da proba, deberá, aos efectos de ser obxecto de valoración, especificarse de maneira expresa e completa na folla de respostas.

A Administración poderá pedir en calquera momento a xustificación documental de ditos méritos, que deberán ser posuídos na data anterior do día da proba. Caso de incorrer en falsidade non será admitido ao curso ou non se expedirá o diploma caso de estar seleccionado no curso.

As persoas solicitantes consideradas aptas ordenaranse cuantitativamente segundo a orde de prelación numérica descendente, de maior a menor aptitude, obtida en función do criterio de puntuación aplicado a cada proba concreta.

A superación desta proba previa é a condición indispensable para poder asistir ós cursos.


3  Edicións prioritarias

Naqueles cursos orientados prioritariamente a persoas desempregadas, o colectivo de desocupados/as terá prioridade total sobre o de ocupados/as. Nos cursos dirixidos prioritariamente a ocupados/as será este colectivo o que teña dita prioridade sobre o de desempregados/as.
Nas actividades formativas con edición única ambos colectivos terán o mesmo nivel de prioridade.

Cando o número de persoas declaradas aptas sexa igual ou inferior ao número de prazas ofertadas para o curso todas elas quedarán seleccionadas para realizar a actividade.

Nas edicións dirixidas preferentemente ao persoal desempregado a porcentaxe de persoas traballadoras ocupadas non poderá exceder do 25% en cada unha delas.


4  Universalización de acceso

Co gallo de achegar as actividades formativas do centro ao maior número de profesionais, terán prioridade para obter praza, aquelas persoas solicitantes que, sendo declaradas aptas, non tivesen realizado ningún curso no CNTG na programación anterior. Sucesivamente poderán participar os que fixeran 1 curso, posteriormente 2, etc. ata completar o tope do curso. Igualmente serán prioritarios por orde as persoas que non posúan ningunha certificación profesional TIC, unha, dúas, etc., que foran obtidas mediante cursos do CNTG, e sempre que non sexan necesarias para o acceso o curso, o que será valorado na proba de aptitude, ata completar o tope do curso.

Co mesmo obxectivo de universalización será prioritario 1 alumno por empresa e sucesivamente, 2, 3, etc. ata completar o tope do curso.


5  Sector público

Os cursos do CNTG están orientados e dirixidos ao sector privado. Non obstante o dito, poderán cubrirse ata un máximo do 10 % das prazas ofertadas por persoal das Administracións Públicas Galegas (autonómica, local e provincial).

No suposto de que non se cubran a totalidade das prazas dun determinado curso por candidatos desempregados ou ocupados do sector privado e existan aspirantes do sector público, poderá superarse o 10% sempre que o total de admitidos para toda a programación non supere en ningún caso ese 10%.


6  Edicións prioritarias para persoas ocupadas

Darase preferencia ás persoas ocupadas de pequenas e medianas empresas (< de 250 empregados e < de 50 millóns de ¿ de facturación), mulleres, en especial aquelas que sufran violencia de xénero e persoas con discapacidade.

Estes criterios aplicaranse con carácter subsidiario sobre o disposto nos apartados terceiro e cuarto. Estes criterios tamén se aplicarán na selección de ocupado/as solicitantes de cursos de edición única.


7  Edicións prioritarias para persoas desempregadas

Darase preferencia ás persoas desempregadas de longa duración, mulleres, especialmente aquelas que sufran violencia de xénero, persoas discapacitadas, emigrantes retornados e persoas en risco de exclusión social.

Estes criterios aplicaranse con carácter subsidiario sobre o disposto nos apartados terceiro e cuarto

Estes criterios, de ser o caso, tamén se aplicarán na selección dos desempregados/as solicitantes de cursos de edición única.


8  Repetición dunha acción formativa por parte dos/das alumnos/as

Aqueles/as alumnos/as que realizasen un determinado curso e teñan dereito a diploma, non poderán volver a realizar a mesma acción formativa.

Este criterio non será de aplicación no caso de que se trate dunha nova versión dun produto, ferramenta ou metodoloxía concreta ou para o suposto de que o/a interesado/a desexe actualizar unha versión dunha certificación profesional na que está acreditado/a.

Non obstante neste caso terán prioridade para seren seleccionados/as aqueles/as candidatos/as considerados/as aptos/as que non teñan realizada esta actividade formativa ou non dispoñan de ningunha acreditación profesional sobre a materia obxecto do curso.
 
 
 
Descargar en formato PDF