Nota Técnica

1.- Introdución

A publicación "Datos sobre ocupacións" fai referencia aos grupos ocupacionais máis contratados en distintos ámbitos territoriais galegos: autonómico, provincial e comarcal, incluíndose unha pequena análise descritiva da súa situación en cada mercado laboral.

Este traballo xorde como mellora da anterior publicación de mesmo nome, pero desenvolvendo unha información distinta e de corte máis analítico. Así pois, mantendo a natureza do proxecto, decidiuse ampliar o ámbito territorial de estudo e mostrar os grupos ocupacionais máis contratados, analizando unha serie de indicadores elaborados no Observatorio Ocupacional que serven, xa non só para describir, senón tamén para estudar a tendencia, o grao de ocupabilidade e a temporalidade que presentan ditas ocupacións. Esta visión presenta un carácter máis técnico, e permite facer uso dunha información que pode ser de utilidade aos distintos profesionais do mercado de traballo galego, así como aos propios demandantes de emprego que requiren información veraz sobre a situación laboral das súas ocupacións habituais en determinados ámbitos xeográficos.

Este traballo está incluído como operación no Plan Galego de Estatística .


2.- Observacións metodolóxicas:

En relación co conxunto da información sobre os grupos ocupacionais, hai que destacar unha serie de especificacións de carácter xeral:


3.- Variables e indicadores manexados:1 As demandas de cada ano calcularanse como media mensual, para evitar posibles estacionalidades.


Volver