Cancelación da inscrición


  1. Solicitude

  2. Xustificante de pago da Taxa por servizos administrativos.