Descualificación como centros especiais de emprego sen ánimo de lucro


  1. Solicitude

  2. Xustificante de pago da Taxa por servizos administrativos.