Enclaves laborais


A realización do enclave laboral comunicarase ó Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego no prazo dun mes desde a sinatura do contrato.

 1. Comunicación
 2. Contrato formalizado por escrito entre o Centro Especial de Emprego e a empresa colaboradora cuxo contido mínimo sexa:
  • Identificación de ambas partes, facendo constar a denominación social, domicilio, número de identificación fiscal e código de conta de cotización á Seguridade Social
  • Determinación precisa da obra ou servizo obxecto do contrato e da actividade na que, dentro da organización xeral da empresa colaboradora, vaian ser ocupados os traballadores destinados ó enclave.
  • Datos identificativos do centro de traballo onde se vai realizar a obra ou prestar o servizo
  • Duración prevista para o enclave
  • Número de traballadores con discapacidade que se ocuparán no enclave
  • Prezo convido
 3. Xustificante de pago da Taxa por servizos administrativos.