Depósito de contas anuais


PASOS PARA SOLICITAR O DEPÓSITO DE CONTAS ANUAIS DE COOPERATIVAS

 

Solicitarase ante o Rexistro de Cooperativas o depósito de contas anuais, achegando:

  1. Solicitude de depósito de contas anuais.         
  2. Certificación da acta da Asemblea Xeral de aprobación de contas e distribución ou imputación de resultados, asinadas por quen exerza a secretaria e a presidencia da cooperativa coas sinaturas electrónicas.
  3. As contas anuais en formato dixital. Dende aquí pódense obter os modelos no seguinte documento adxunto de excel.
  4. As contas anuais en formato papel en modelo normal, abreviados o para PEMEs, máis a memoria, asinadas en todas as follas por todas as persoas membros do consello reitor.
  5. Informe de xestión asinados por todas as persoas membros do consello reitor.
  6. Informe de interventores ou interventoras, de ser o caso, ou informe de auditoría externa, de ser o caso.
  7. Certificación acreditativa do número de persoas socias, especificando as altas e baixas producidas durante o exercicio.

 

 

INFORMACIÓN DE INTERESE

As cooperativas deben levar unha contabilidade ordenada e adecuada á súa actividade, e presentar as contas anuais para o seu depósito no Rexistro de Cooperativas competente, dentro do prazo de dous meses, contados dende a súa aprobación pola Asemblea Xeral, que deberá reunirse dentro dos seis primeiros meses dende que se pecha o exercicio económico.

 

O "Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC)" aprobou os modelos de contas anuais para as sociedades cooperativas na Orde EHA/3360/2010, do 21 de decembro.

     Existen 3 tipos de modelos nos que as cooperativas poden presentar as súas contas anuais, en función de determinados límites cuantitativos:
                                             
            A) Modelos normais de contas anuais                             
            B) Modelos abreviados de contas anuais                             
            C) Modelos PEMEs de contas anuais                             
                                             
     Modelos de contas anuais normais                             
                                             
     As sociedades cooperativas deben presentar as súas contas anuais nos modelos normais, salvo que cumpran os requisitos para poder presentalas nos modelos abreviados ou de PEMEs.                        
                                             
     Modelos de contas anuais abreviadas                             
                                             
     As sociedades cooperativas poderán utilizar os modelos de contas anuais abreviados, se son de reducido tamaño. Máis concretamente cando se cumpran os seguintes requisitos:                             
                                             
         a) Balance e memoria abreviados (de acordo co Real  decreto  602/2016, do  2  de  decembro,  polo  que  se  modifican  o  Plan Xeral  de Contabilidade  aprobado  polo Real  decreto  1514/2007,  do  16  de  novembro): se durante dous exercicios consecutivos, a sociedade cooperativa concurre, na data de peche de cada un dos exercicios, en polo menos, dúas das seguintes circunstancias:      
                                             
                a1) Que o total das partidas do activo non supere os 4.000.000 euros. Para estes efectos, entenderase por total activo o total que figura no modelo do balance.                       
                a2) Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os 8.000.000 euros.         
                a3) Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a 50.         
                           

De acordo co citado Real decreto 602/2016, de aplicación para os exercicios que se inicien a parir do 1 de xaneiro de 2016, para aquelas entidades que poidan formular balance, conta de perdas e ganancias e memoria en modelo abreviado, o estado de cambios no patrimonio neto e o estado de fluxos de efectivo non serán obrigatorios.       

                  
                                   
                                             
          b) Conta de perdas e ganancias abreviada: se durante dous exercicios consecutivos, a sociedade cooperativa concurre, na data de peche de cada un dos exercicios, en polo menos, dúas das seguintes circunstancias:             
                                                
                b1) Que o total das partidas do activo non supere os 11.400.000 euros. Para estes efectos, entenderase por total activo o total que figura no modelo do balance.              
                b2) Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os 22.800.000 euros.         
                b3) Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a 250.         
                                             
     As sociedades cooperativas perderán a posibilidade de presentar modelos de contas anuais abreviados, se deixan de reunir, durante dous exercicios consecutivos, dúas das circunstancias sinaladas anteriormente.                   
                                             
     Modelos de contas anuais para PEMEs                             
                                             
     As sociedades cooperativas poderán utilizar os modelos de contas anuais para PEMES se durante dous exercicios consecutivos concurren, na data de peche do exercicio, polo menos dúas das seguintes circunstancias:         
                                             
                - Que o total das partidas do activo non supere os 4.000.000 euros. A estes efectos, entenderase por total activo o total que figura no modelo do balance.              
                - Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os 8.000.000 euros.         
                - Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a 50.

 

De acordo co citado Real Decreto 602/2016, de aplicación para os exercicios que se inicien a parir do 1 de xaneiro de 2016, para aquelas entidades que poidan formular Balance, conta de perdas e ganancias, e Memoria en modelo PEMEs, o Estado de Cambios no Patrimonio Neto e o Estado de Fluxos de Efectivo non serán obrigatorios


   

   

Descargue modelos Normativa