Certificados e notas simples


PASOS PARA SOLICITAR UNHA CERTIFICACIÓN OU NOTA SIMPLE

 

A certificación expedida polo Rexistro de Cooperativas será o medio de acreditar que fai fe do contido dos asentos do Rexistro de Cooperativas.
Para a emisión dunha certificación deberá presentar no Rexistro de Cooperativas competente:

  1. Solicitude de certificado ou nota simple.
  2. Xustificante do pagamento de taxas por servizos administrativos.

 

 

 

Descargue modelos Normativa