Cualificación dunha sociedade de nova constitución


OBXECTO: solicitar a cualificación como sociedade laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais.Para iso debe achegarse:

A documentación que se relaciona deberá ser presentada nunha oficina de Rexistro presencial, para os efectos da autenticación da copia autorizada da escritura que se achegue por persoal da administración, e posterior devolución á interesada xunto co seu xustificante de presentación.

  1. Solicitude.
  2. Copia autorizada  da escritura pública de constitución.
  3. Xustificante de pago da taxa por servizos administrativos.