Cualificación dunha sociedade preexistente como laboral


OBXECTO: solicitar a cualificación como sociedade laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais. Para iso debe achegarse:

A documentación que se relaciona deberá ser presentada nunha oficina de Rexistro presencial, para os efectos da autenticación da copia autorizada da escritura que se achegue por persoal da administración, e posterior devolución á interesada xunto co seu xustificante de presentación.

  1. Solicitude.
  2. Copia autorizada  da escritura pública de constitución.
  3. Copia autorizada  das escrituras públicas de modificación de estatutos, de ser o caso.
  4. Certificación literal do Rexistro Mercantil dos asentos vixentes da entidade.
  5. Certificacións do acordo da xunta xeral, favorable á cualificación de sociedade laboral, e da titularidade do capital social resultante do libro rexistro de accións nominativas ou de socios correspondentes.
  6. Copia autorizada da escritura, pola que se eleve a público o acordo da xunta xeral e as modificacións dos estatutos que fosen precisas para adaptarse á Lei de Sociedades Laborais e participadas.
  7. Documentos acreditativos de cotizacións á seguridade social das persoas socias traballadoras e asalariadas.
  8. Xustificante de pago da taxa por servizos administrativos.