Descualificación dunha sociedade laboral


OBXECTO: solicitar a descualificación da sociedade como laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais. Para iso debe achegarse:

A documentación que se relaciona deberá ser presentada nunha oficina de Rexistro presencial, para os efectos da autenticación da copia autorizada da escritura que se achegue por persoal da administración, e posterior devolución á interesada xunto co seu xustificante de presentación.

  1. Solicitude.
  2. Copia autorizada da escritura pública de transformación ou disolución da sociedade.
  3. Xustificante de pago da taxa por servizos administrativos.