Cualificación dunha sociedade de nova constitución


OBXECTO: solicitar a cualificación como sociedade laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais.Para iso debe achegarse:

A documentación que se relaciona deberá ser presentada nunha oficina de Rexistro presencial, para os efectos da autenticación da copia autorizada da escritura que se achegue por persoal da administración, e posterior devolución á interesada xunto co seu xustificante de presentación.

 1. Solicitude.
 2. Copia autorizada  da escritura pública de constitución.
 3. Xustificante de pago da taxa por servizos administrativos.

Cualificación dunha sociedade preexistente como laboral


OBXECTO: solicitar a cualificación como sociedade laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais. Para iso debe achegarse:

A documentación que se relaciona deberá ser presentada nunha oficina de Rexistro presencial, para os efectos da autenticación da copia autorizada da escritura que se achegue por persoal da administración, e posterior devolución á interesada xunto co seu xustificante de presentación.

 1. Solicitude.
 2. Copia autorizada  da escritura pública de constitución.
 3. Copia autorizada  das escrituras públicas de modificación de estatutos, de ser o caso.
 4. Certificación literal do Rexistro Mercantil dos asentos vixentes da entidade.
 5. Certificacións do acordo da xunta xeral, favorable á cualificación de sociedade laboral, e da titularidade do capital social resultante do libro rexistro de accións nominativas ou de socios correspondentes.
 6. Copia autorizada da escritura, pola que se eleve a público o acordo da xunta xeral e as modificacións dos estatutos que fosen precisas para adaptarse á Lei de Sociedades Laborais e participadas.
 7. Documentos acreditativos de cotizacións á seguridade social das persoas socias traballadoras e asalariadas.
 8. Xustificante de pago da taxa por servizos administrativos.

Descualificación dunha sociedade laboral


OBXECTO: solicitar a descualificación da sociedade como laboral no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais. Para iso debe achegarse:

A documentación que se relaciona deberá ser presentada nunha oficina de Rexistro presencial, para os efectos da autenticación da copia autorizada da escritura que se achegue por persoal da administración, e posterior devolución á interesada xunto co seu xustificante de presentación.

 1. Solicitude.
 2. Copia autorizada da escritura pública de transformación ou disolución da sociedade.
 3. Xustificante de pago da taxa por servizos administrativos.

Comunicación da transmisión de accións ou participacións sociais


OBXECTO: comunicar a transmisión de accións ou participacións sociais ao Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais.

Para iso debe aportarse:

 1. Comunicación, qué poderá presentarse directamente a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia, utilizando a denominada Solicitude xenérica ( Clave procedemento PR004A ), e dirixida á Consellería de Emprego e Igualdade, Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.
 2. Certificación dos asentos practicados no libro-rexistro de accións nominativas ou no libro de socios.

Prazo para a comunicación:

 • con carácter xeral, dentro dos tres primeiros meses do exercicio económico  deberán comunicarse as transmisións realizadas no exercicio inmediatamente anterior
 • se se incumpren os límites de posesión previstos legalmente (art. 1.2. a) e b) da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de sociedades laborais e participadas), debe comunicarse no prazo dun mes desde que se practicara o asento que o poña de manifesto.
 • se se restablecen os límites legais de posesión debe comunicarse  no prazo dun mes desde que se practique o asento polo que se restablezan.